Проектът: “Толерантност на една ръка разстояние” /Изследване и популяризиране на ромската култура в Югозападна България/
е подкрепен на първи етап от програма “Петнадесета научна сесия” на Фонд “Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката
Договор 1508/05

От февруари 2003 година към ЮЗУ “Неофит Рилски”, с Решение на АС №84 от 24.02.03 работи “Център за междукултурни социални и образователни взаимодействия” /ЦМСОВ – www.swu.bg  и www.citec.swu.bg-ЮЗУ/. Основната стратегическа цел на центъра е да превърне културното многообразие в източник на взаимно опознаване и в предпоставка за обогатяване на университетските учебните програми с интеркултурно съдържание, както и въвеждане на нови учебни дисциплини свързани с популяризиране културата на различни етнокултурни групи. Идеята е студентите да овладяват в процеса на обучението си образователни технологии за работа в условия на многокултурност, като се популяризират “малките”култури на различни етнически и религиозни групи. На 15. 12. 2004 г. към ЦМСОВ се учреди ромска секция “Образование за всички” в която се включиха 18 студенти – роми от ЮЗУ и Медицинският колеж в Благоевград.
Именно това инициира разработването и реализирането на първия етап от настоящия проект, който стартира на 01.11.2005 и приключи успешно на 01.11.2006 г.
            Поставихме си за цел да съберем, архивираме и популяризираме чрез Уеб – сайт на първия етап, различни архивни материали, фотообрази, автобиографии и данни за историята, всекидневието и манталитета на ромите, които живеят в региона.
            Предстои в следващите етапи да продължат теренните и архивни изследвания, като резултатите периодично се публикуват в сайта. Предвиждаме и отпечатването на учебно помагало за студенти – “История, семейство, традиции на ромите от Югозападна България” по дисциплината “Ромска култура и идентичност” от магистърската програма: Междукултурно образование”, която стартира през м. ноември 2006 г.; Планираме и издаването на мултимедиен диск със снимки, музика и материали, които показват различни страни от историята, всекидневието и традициите на ромите, както и фотоизложба и документален филм за ромската култура.
           

Екипът, който реализира проекта, включва преподаватели и студенти от ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград
доц. д-р Анастасия Пашова – ръководител на екипа – asia_p@mail.bg
доц. д-р Петър Воденичаров
доц. д-р Кристина Попова
ст. ас. Нурие Муратова

Начало